Αναζήτηση
 • Ομάδα Ειδήσεων / Newsteam

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Παρατηρητηρίου / Protocol for cooperation between CUT and tΤΕΠΑΚ

Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας και ενίσχυσης των σχέσεων και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν υπογράψει στις 17 Ιανουαρίου 2018, πενταετές πρωτόκολλο συνεργασίας στους παρακάτω τομείς:

 • Πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

 • Συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες

 • Κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα

 • Πτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές

 • Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους (πρακτική άσκηση)

 • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Within the framework of cultivating and strengthening the relations and the joint efforts for mutual understanding and promotion of scientific, educational and cultural cooperation, the Cyprus Third Age Observatory and the Cyprus University of Technology signed on January 17, 2018 a five year cooperation protocol in the following areas:

 • Cultural, scientific, educational events and activities

 • Consultancy-scientific services and studies

 • Preparation and submission of proposals for participation in joint research and development programs

 • Graduate and postgraduate dissertations

 • Student internship

 • Exchange of information and know-how on issues of common interest

#ΤΕΠΑΚ #ΠαρατηρητήριοΤρίτηςΗλικίαςΚύπρου #Πρωτόκολλο