top of page

Δολοφονία ηλικιωμένου σε οίκο ευγηρίας / Elderly murder in a nursing homeΔολοφονία ηλικιωμένου

Η προστασία των ηλικιωμένων από κάθε είδους κακοποίηση και κακομεταχείριση δεν είναι αποτελεσματική ούτε και επαρκής, και φτάσαμε στο σημείο να βιώνουμε περιστατικά όπως το χθεσινό, με τη δολοφονία ηλικιωμένου σε οίκο ευγηρίας. Στην Κύπρο του 21ου αιώνα, η αδιαφορία και η έλλειψη ευαισθησίας ως κοινωνία στα θέματα της Τρίτης Ηλικίας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δολοφονίες ανυπεράσπιστων ανθρώπων στα σπίτια τους για μια χούφτα Ευρώ. Δολοφονία σε γηροκομείο όπου υποτίθεται έπρεπε να προστατεύει τους ηλικιωμένους και να τους φροντίζει.

Το Κράτος θα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα και να αντιμετωπίσει με αυστηρότητα όλους αυτούς που παίζουν τόσο απροκάλυπτα με τις ζωές των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα. Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ερευνήσουν: πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε έρευνα από τους αρμόδιους λειτουργούς στο συγκεκριμένο γηροκομείο; Ποια ήταν η αναφορά του λειτουργού; Υπήρχαν πιστοποιημένοι φροντιστές στο εν λόγω γηροκομείο; Πληροί τα κριτήρια για να λειτουργεί ως επιχείρηση; Υπήρχαν παλαιότερα παράπονα για αυτό το γηροκομείο; Αν ναι, πως αντιμετωπίσθηκαν; Όλα αυτά τα ερωτήματα και δεκάδες άλλα, θα φανερώσουν αν οι έλεγχοι που γίνονται στους οίκους ευγηρίας είναι αποτελεσματικοί ή όχι και θα πρέπει να προβληματίσουν τον καθένα αν χρειάζεται η ριζική αλλαγή πολιτικής ως προς τα όρια της ανέχειας που επιδεικνύεται.

Από τη στιγμή που ένα ειδεχθές έγκλημα γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο, τότε σίγουρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των χώρων, γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με ζώα. Αρκετά ιδρύματα θα πρέπει εναρμονισθούν επιτέλους με τις σχετικές νομοθεσίες και ευρωπαϊκές πρακτικές, και να κατανοήσουν ότι δεν λειτουργούν απλώς μια οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους τους με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο όπως προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους σε όλα τα ιδρύματα της χώρας ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία με αυστηρότητα. Αν κάποια γηροκομεία θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν τότε πραγματικά θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν.

Ως Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, έχουμε αναφέρει τους προβληματισμούς μας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί τόσο στα σπίτια με τους οικιακούς φροντιστές όσο και στα ιδρύματα, και νοιώθουμε την ανάγκη να ζητήσουμε όπως προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης για την Τρίτη Ηλικία.

Καλούμε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς την επιλογή του οίκου ευγηρίας που θα του εμπιστευτεί τη ζωή του δικού του ανθρώπου και όπου διαπιστώνει περιστατικά κακοποίησης και κακομεταχείρισης ή μη καταρτισμένους ή παράνομους φροντιστές να τα καταγγέλλει αμέσως χωρίς δισταγμό.

 

Protecting the elderly from all kinds of abuse and maltreatment is neither effective nor sufficient, and we have come to a point of experiencing incidents such as yesterday’s, by even leading to death of an elderly man in a nursing home. In Cyprus of the 21st century, indifference and lack of sensitivity as a society on the issues of the Third Age has surpassed every precedent. Deaths of defenseless people in their homes for a handful of Euros. Murder in a nursing home where their duty is to protect and take care of the elderly.

The State should take immediate action and deal with those playing openly with the lives of our elderly citizens, before we mourn other victims. We call on the relevant services to investigate: when was the last time a review was carried out by the responsible officers in the specific nursing home? What was the report of the officer? Have there been certified carers in this nursing home? Does it meet the criteria to do business? Have there been any older complaints about this nursing home? If so, how were they treated?

All these questions, and dozens of others, will reveal whether the checks done in nursing homes are effective or not, and should be everyone’s concern for a radical change in the policy in respect of the weaknesses observed in such checks.

From the moment such a shocking crime occurs in a nursing home, unquestionably we need to revise the terms and conditions of their operation, as they are dealing with people and not animals. All institutions need to be consistent with the relevant laws and European practices, and they need to understand that they do not just run a profitable business, but offer services to their fellow human beings.

We ask the Government and the Ministry of Labour and Social Securities to carry out regular checks to all nursing homes in the country, without prior warning and to thoroughly apply the relevant legislation. If some nursing homes have to seize operating, then they really need to close them down.

As Cyprus Third Age Observatory, we have disclosed our concerns to the State authorities regarding abuse and maltreatment in homes and nursing homes, and we request to speed up the reform for the Third Age.

We call the people to be very careful about choosing the right nursing home, and where they discover incidents of abuse or maltreatment or unskilled or illegal carers to report it immediately and without any hesitation.

Comments


bottom of page